تار بهروز کلهر

3,300,000 تومان
کاسه چوب توت , پوست تو دلی - دسته گردو بااستخوان طبیعی - پرده طبیعی خرک و سیم گیر شاخ

تار سما یک مهر

1,700,000 تومان
اندازه کاسه کوچک
جنس پرده نایلونی
جنس پوست پوست بره تودلی
جنس دسته گردو
جنس شیطانک شاخ
جنس کاسه توت

تار شیدا دو مهر

قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.
جنس کاسه چشوب توت - جنس دسته گردو بااستخوان مصنوعی - جنس پوست تو دلی - جنس خرک سیم گیر و شیطانک شاخ

تار شاهین کلهر

3,000,000 تومان
کاسه چوب توت , پوست تو دلی - دسته گردو بااستخوان طبیعی - پرده طبیعی خرک و سیم گیر شاخ

تار شیدا یک مهر

3,700,000 تومان
جنس کاسه چشوب توت - جنس دسته گردو بااستخوان مصنوعی - جنس پوست تو دلی - جنس خرک سیم گیر و شیطانک شاخ

تار کشاورز دو مهر

2,900,000 تومان
جنس کاسه چوب توت - جنس دسته چوب گردو و با استخوان طبیعی - جنس پوست تودلی - جنس خرک سیم گیر و شیطانک شاخ

تار کشاورز سه مهر

3,200,000 تومان
جنس کاسه چوب توت - جنس دسته چوب گردو و با استخوان طبیعی - جنس پوست تودلی - جنس خرک سیم گیر و شیطانک شاخ

تار کشاورز یک مهر

2,600,000 تومان
جنس کاسه چوب توت - جنس دسته چوب گردو و با استخوان طبیعی - جنس پوست تودلی - جنس خرک سیم گیر و شیطانک شاخ